תנאי שימוש

אתר זה נועד לקבלת מידע בנוגע לשירותים השונים המוצעים על ידי פי. ג'יי. וייל בע"מ ח.פ. 513082479 (להלן – "החברה"), פי. ג'יי. וייל נאמנות (2003) בע"מ ח.פ. 513465302, עמותת קרן עץ הרימון – מתן בסתר (ע"ר) מס' 580592939, כולם מרחוב רוטשילד 3, תל אביב 6688106 וחברות קשורות ו/או חברות הבת של מי מהן (להלן כולם יחד ולחוד – "קבוצת "PJW), הוא מכיל בתוכו, בין היתר, מידע ניהולי ו/או פיננסי ו/או שיווקי ו/או אחר והוא מופעל ומנוהל על ידי החברה (להלן – "האתר"). משכך, אנו מבקשים להבהיר את תנאי השימוש באתר ובכל חלק המשולב בו, לרבות השירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו.

אנא קרא תנאי שימוש אלו בעיון בטרם שימושך באתר, שכן שימוש מכל סוג באתר ובשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו מהווה הצהרה מצידך כי תנאי השימוש אלו מוסכמים עליך ואתה מתחייב לפעול על פיהם בכל שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים לך בו ו/או באמצעותו.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם מתייחסים כמובן גם לנשים.

 1. כל מידע המופיע באתר, לרבות מדריכים, מאמרים, עצות, הצעות, המלצות, פרסומים, קישוריות לאתרים, הפניות למידע אחר ו/או נוסף, ניתנים "כמו שהם" (As Is) ו"ככל שיהיו זמינים" (As Available) והם אינם מהווים הנחיה או ייעוץ מסוג כלשהו, אינם חסינים מטעויות והשמטות, אין להסתמך עליהם בביצוע ו/או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי והם אינם מהווים תחליף לייעוץ המותאם לכל אדם באופן אישי בהתאם לצרכיו.
 2. מבלי לגרוע מאמור לעיל, קבוצת PJW מבקשת להבהיר כי כל רכישה של יחידות השתתפות בקרן נאמנות או תעודות מדד או מכשירים פיננסיים אחרים צריכה להתבצע תוך הסתמכות על תשקיף תקף ודיווחים מיידים ורלוונטיים וכן בהתאם לצרכים המיוחדים והאישים של כל אדם ואדם.
 3. על אף העובדה שלמיטב ידיעת קבוצת PJW המידע המופיע באתר זה מבוסס, אמין ונכון בעת פרסומו, קבוצת PJW וכל מי מטעמה לא יישאו, בכל מקרה, באחריות כלשהי לגבי כל מידע ו/או שירות הניתנים באתר, לרבות ביחס למהימנותם, דיוקם, עדכונם, שלמותם ו/או תדירות פרסומם, ומובהר כי האחריות הנה על המשתמש באופן בלעדי ומלא וכי חובה להיוועץ באנשי מקצוע מתאימים.
 4. למען הסר ספק מובהר כי הנתונים ו/או המידע המופיעים באתר זה התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים, ומובהר כי הם עשויים להשתנות מעת לעת. כאמור, מידע ונתונים אלו התקבלו "כמו שהם" (As Is) וקבוצת PJW אינה מתחייבת לעדכן את פרסומיה באתר.
 5. קבוצת PJW ו/או כל הפועל מטעמה לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או הוצאה שיגרמו לך ו/או למי מטעמך ו/או לרכוש עקב כל שימוש באתר.
 6. האתר עשוי להכיל קישוריות (hyperlink) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט ואין לראות בהפניה כאמור כהבעת תמיכה, במפורש או במשתמע, בתוכן המופיע באתר המקושר.

מובהר כי לקבוצת PJW אין שליטה במידע המופיע בכל אתר אחר אליו מפנה האתר כאמור. קבוצת  PJW לא תישא, בכל מקרה, באחריות כלשהי לגבי כל מידע ו/או שירות הניתנים באתר המקושר, לרבות ביחס למהימנותם, דיוקם, עדכונם, שלמותם ו/או תדירות פרסומם, וקבוצת PJW לא תהא אחראית בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או אחר שיגרמו לך ו/או למי מטעמך ו/או לרכוש עקב כל שימוש באתר המקושר.

קבוצת PJW לא תהא אחראית לתקינות הקישוריות ו/או לזמינות האתר המקושר ו/או לכל מידע ו/או שירות המופיע בו ו/או באמצעותו.

 1. בכניסתך לאתר ו/או בעשיית כל שימוש בו ו/או בשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו אתה מאשר ומצהיר כי הנך עושה שימוש אישי בלבד ולא מסחרי באתר ובשירותים המוצעים בו וכי הנך רשאי לבקר באתר ולעשות כל שימוש בו, לרבות קבלת מידע ו/או השירותים. מובהר כי בכל מקרה בו יתברר כי פעלת באופן שאינו אישי תהיה קבוצת PJW זכאית, ללא הגבלת זמן, לשיפוי על כל הכספים שתשלם בקשר לכך, בגין כל הוצאותיה האחרות ונזקיה בקשר לכך, מיד לפי דרישתה הראשונה של קבוצת PJW.
 2. קבוצת PJW ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באחריות כלשהי, על פי כל עילה שהיא, כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי, במקרה של איחור כלשהו במתן המידע ו/או השירותים ואספקת המידע ו/או השירותים ו/או במקרה של טעויות ו/או השמטות ו/או הוספות ו/או שיבושים בפרסומי המידע ו/או השירותים, כולם או חלקם, ו/או תקינות האתר ו/או קווי התקשורת ואו לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, אשר ייגרמו בגין השיבושים או ההפרעות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, PJW לא תהיה אחראית כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לכל אדם ולכל רכוש, בשל נסיבות שאין לקבוצת PJW שליטה עליהן, ובכלל זה הפסקות חשמל ו/או אי תקינות מערכות המחשב ו/או אי תקינות תשתית אחסון האתר ו/או אי תקינות מערכות צדדים שלישיים הנותנים לקבוצת PJW שירותים ו/או אי תקינות מערכת התקשורת ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או פעולות איבה ו/או כוח עליון.
 3. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני מכל סוג שהוא, לרבות כל אלמנט של טקסט, תוכן, צילום, מידע, נתון, סוד מסחרי, טבלה, רישום, תרשים, תהליך, שיטת ביצוע, תכנית, תוכנת מחשב, קוד מחשב, תמונה, עיצוב, צליל, תו, סימן מסחר, לקט של נתונים (לרבות מאגר מידע) ולקט של חלק או כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני כאמור, מוחשי או מופשט המופיעים באתר, שייכים באופן בלעדי לקבוצת PJW. חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, להעביר לצד שלישי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לעשות יצירה נגזרת, להשכיר ולעשות כל שימוש מסחרי או שאינו מסחרי, במישרין ו/או באמצעות אדם אחר ו/או באמצעות מכשיר, באיזה מן הזכויות האמורות לעיל באופן שאינו מורשה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי החוק, בלא הסכמתה המפורשת, בכתב ומראש, של קבוצת PJW.

הנך מצהיר כי אתה מבין שכל שימוש בלתי מורשה בזכויות היוצרים ו/או בקניין הרוחני של קבוצת PJW כאמור לעיל עלול לגרום לנזק בלתי הפיך ו/או לנזק משמעותי אשר עשוי להיות קשה לאומדן.

אין באמור לעיל לפגוע בכל זכות יוצרים ו/או קניין רוחני של צד שלישי כלשהו.

 1. הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד ואנו פועלים כדי לשמור עליה. יחד עם זאת, כדי לאפשר לנו לשפר ולייעל את מתן המידע ויתר השירותים הניתנים על ידנו, בשימושך באתר אתה מאשר לקבוצת PJW ו/או למי מטעמה לשמור ולעשות שימוש בפרטים האישיים אשר יימסרו על ידך במהלך שימושך באתר ובמידע שייאסף אודות דפוסי הפעילות שלך באתר באמצעות מעקב אחר פעילותך באתר, בכפוף להוראות החוק.
 2. למעט אם תודיע לנו אחרת, הנך מאשר לקבוצת PJW ו/או למי מטעמה ליצור עמך קשר ו/או לשלוח לך מידע ודברי פרסומת בדבר כנסים, אירועים ו/או שירותים בהודעה אלקטרונית ו/או בהודעת מסר קצר, לרבות במשלוח מסרונים, ו/או במשלוח דואר לכתובתך ו/או באמצעות פקסימיליה ו/או במערכת חיוג אוטומטי ו/או ובכל דרך אחרת, בין היתר, בהתאם לפרטים אשר יימסרו על ידך במהלך שימושך באתר. מובהר כי תהיה רשאי להודיע לקבוצת PJW בכל עת על סירובך לקבל מידע ו/או דבר פרסומת.
 3. המחשב בו מאוחסן האתר מכיל אמצעים לאבטחת מידע ולמניעת חדירת בלתי מורשים. אולם, מובהר כי באמצעים אלו אין אבטחה מושלמת ועל כן קבוצת PJW ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות, באופן ישיר ו/או עקיף, במקרה של גילוי ו/או שימוש במידע הנמסר על ידך ו/או הנובע משימושך באתר ו/או מחדירה של בלתי מורשים ו/או ממעשים או מחדלים שאינם בשליטת קבוצת PJW.
 4. קבוצת PJW תהיה רשאית בכל עת ללא צורך בהסכמה כלשהי של כל מאן דהוא לשנות את חזותו של האתר וכן לשנות, לתקן, להוסיף ו/או למחוק לפי שיקול דעתה הבלעדי כל מידע ו/או שירותים הניתנים באתר, לרבות אך לא רק את תנאי השימוש הנ"ל, והיא לא תהא חייבת להודיע לכל מאן דהוא בגין כל שינוי כאמור.
 5. קבוצת PJW תהיה רשאית בכל עת ללא צורך בהסכמה כלשהי של כל מאן דהוא להפסיק את פעילות האתר לאלתר או להגביל את השימוש בו לזמנים אשר ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי והיא לא תהא חייבת להודיע לכל מאן דהוא בגין כל פעולה כאמור.
 6. קבוצת PJW תהיה רשאית בכל עת ללא צורך בהסכמה כלשהי של כל מאן דהוא למנוע מכל אדם ו/או גוף לעשות שימוש באתר ו/או למנוע מכל אדם ו/או גוף את הגישה לאתר, חלקו או כולו, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, והיא לא תהא חייבת להודיע לכל מאן דהוא בגין כל פעולה כאמור.
 7. הנך מסכים ומתחייב לפצות ולשפות את קבוצת PJW ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, פגיעה, תשלום או הוצאה, לרבות שכ"ט עורך דין והוצאות משפט, ו/או אחר, הנובע מהפרת איזה מתנאי תקנון זה.
 8. קבוצת PJW תהיה רשאית בכל עת ללא צורך בהסכמה כלשהי של כל מאן דהוא להעביר זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי תקנון זה ו/או על פי כל הסכם ו/או דין, לרבות בקשר אליך ו/או למי מטעמך.
 9. ניתן לפנות לקבוצת PJW בכל שאלה או בקשה בדואר אלקטרוני info@pjweil.com, בפקסימיליה שמספרה 03-5104840, בטלפון שמספרו 03-5104848 וכמובן במשלוח מכתב בדואר רשום לכתובת פי. ג'יי וייל בע"מ בשדרות רוטשילד 3, תל אביב מיקוד 6688106.
 10. הנך מסכים ומתחייב לכל תנאי תקנון זה ומובן לך כי כל שינוי או תיקון בתנאים אלו או בתנאי מתנאיו או כל ויתור על זכות מזכויות קבוצת PJW יהיו בני תוקף רק בהסכמתה המפורשת, בכתב ומראש של קבוצת PJW.
 11. אי הפעלה בין בכלל ובין במועד של כל זכות מזכויות קבוצת PJW על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי כל דין לא תיחשב כויתור עליה מצד PJW.
 12. על תקנון זה ועל השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד והסמכות הבלעדית והייחודית לדון בכל מחלוקת שתתעורר עקב השימוש באתר, לרבות בגין תקנון זה, ו/או בכל עניין הקשור לשירותים במסגרת האתר ו/או באמצעותו, תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב – יפו. אולם, למרות האמור לעיל בסעיף זה, קבוצת PJW לא תהיה מנועה מלנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה בכל בית משפט בעל סמכות מקומית ו/או עניינית אחרת לשם קבלת כל סעד דרוש ו/או רצוי, לרבות אך לא רק צו מניעה, לשם הגנה על הקניין הרוחני של קבוצת PJW ו/או בשל כל הפרה של תנאי תקנון זה.

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת.